Palaikymas ligų prevencijos

Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je ser­ga­mu­mo cuk­ri­niu dia­be­tu ro­dik­liai ne­daug ski­ria­si nuo Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ir Aly­taus ap­skri­ties vi­dur­kio 1 lentelė. Galima skiepytis ir kombinuota virusinio hepatito A ir virusinio hepatito B vakcina. Anykš­čiai Eisena Gedimino prospektu Anykš­čių dia­be­to klu­bas jun­gia dau­giau nei na­rių. Au­gus­ti­nie­nės pa­sa­ko­ji­mas pa­ska­ti­no ge­riau su­si­pa­žin­ti su ozo­no te­ra­pi­ja, to­dėl il­gai ne­dels­da­ma su­si­ti­kau su UAB Me­do­zo­nas va­do­vu aka­de­mi­ku Ru­si­jos Me­di­ci­nos tech­ni­kos moks­lų aka­de­mi­ja Va­len­ti­nu Žur­ben­ko. O Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė Vi­da Au­gus­ti­nie­nė, be vi­sa ko, su­si­rin­ku­siems pra­ne­šė džiu­gią nau­jie­ną: į vie­ną­kart me­tuo­se Briu­se­ly­je vyks­tan­čią Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos Eu­ro­pos re­gio­no Ge­ne­ra­li­nę Asam­blė­ją vyks ir pa­kruo­jie­tė A. Virusas perima šeimininko ląstelės medžiagų apykaitos aparatą.

Įšilusiame vandenyje susidaro palanki terpė įvairiems mikrobams veistis. Pavyzdžiui kirminų askaridžių, toksokarų, echinokokų kiaušinėliai vandenyje gali išsilaikyti kelis mėnesius. Paprastai ligų sukėlėjai į žmogaus organizmą patenka per burną, taip vadinamu fekaliniu-oraliniu keliu. Maudydamasis žmogus neretai gurkšteli vandens, todėl jei vandenyje yra virusų, bakterijų ar parazitų, jie patenką į žarnyną ir gali sukelti susirgimus.

Jei į žmogaus organizmą patenka didelis kiekis ligų sukėlėjų, žmogus gali susirgti. Priklausomai nuo patekusio į organizmą sukėlėjo, žmogus gali susirgti įvairiomis užkrečiamosiomis ligomis, bet dažniausiai tai būna ūmios žarnyno infekcinės ligos.

palaikymas ligų prevencijos turiu skausmai sąnarių

Maudymasis užterštame vandenyje ypač pavojingas vaikams, pagyvenusiems ir silpnesnį imunitetą turintiems žmonėms. Kartais po maudymosi sekliuose stovinčiuose vandenyse tvenkiniuose ar ežeruosekuriuose gyvena ar plaukioja vandens paukščiai, išberia odą.

Dažniausiai tai įvyksta dėl to, kad į žmogaus odą prasiskverbia vandens paukščių ančių, žuvėdrų, gulbių ir kt. Suaugusios kirmėlės gyvena paukščių organizme. Parazitų kiaušinėliams su paukščių išmatomis patekus į vandenį, iš jų išsirita lervos, kurios plaukioja vandenyje.

Žmogus užsikrečia kontaktuodamas su vandeniu, kuriame yra cerkarijų. Maudantis, žuvaujant, plaunant skalbinius cerkarijos prasiskverbia į odą ir sukelia odos uždegimą. Pažeidimo vietoje jaučiamas dilgsėjimas, deginimas, odos niežulys, atsiranda bėrimai.

Šie simptomai atsiranda praėjus 10—15 minučių po kontakto su užterštu vandeniu ir išnyksta po kelių valandų, rečiau — po kelių dienų. Patarimai, kaip išvengti susirgimų per užterštą vandenį Po stiprių liūčių nepatartina maudytis bent parą atviruose vandens telkiniuose, nes būna labai padidėjęs vandens užterštumas.

Dažniausiai užduodami klausimai apie legionierių ligą

Saugoti vandenį nuo teršimo žmonių bei gyvūnų fekalijomis. Susirgus žarnyno užkrečiamąją liga nesimaudyti dvi savaites po ligos, nes ligonis ir neturėdamas klinikinių požymių dar kurį laiką su išmatomis išskiria sukėlėjus.

Maudantis ežeruose, upėse, baseinuose stengtis, kad į burną nepatektų vandens, kuris gali būti užterštas.

Negerti vandens iš atvirų vandens šaltinių. Filtrai yra efektyvi priemonė, tačiau geriausia vandenį virinti bent 1 minutę. Taip pat užterštų šulinių vandens geriausiai nenaudoti arba naudoti tik virintą.

Neplauti daržovių, vaisių ar indų vandeniu iš ežerų ar upių. Fizinė veikla turi trukti ne trumpiau kaip 10 min. Teigiamas poveikis sveikatai gaunamas vidutinio intensyvumo fizinio aktyvumo trukmę padidinus iki min. Siūloma naudoti abiejų šių veiklų derinius.

Užkrečiamųjų ligų prevencija

Turintiems judėjimo problemų, rekomenduojama 3 ir daugiau kartų per savaitę atlikti pratimus, lavinančius pusiausvyrą ir koordinaciją, kad būtų užkertamas kelias griuvimams ir jų sukeliamiems padariniams — kaulų lūžiams. Dėl sveikatos būklės negalintys laikytis šių rekomendacijų, turi stengtis išlikti fiziškai aktyvūs, atsižvelgiant į savo funkcinį pajėgumą bei sveikatos būklę.

Vertėtų lipti laiptais, o ne važiuoti liftu, daugiau vaikščioti pėsčiomis. Ozo­no te­ra­pi­ja pa­de­da ko­vo­ti su krau­ja­gys­lių, krau­jo apy­ta­kos, są­na­rių, vi­ru­si­nės kil­mės li­go­mis. Ozo­nas, kaip ok­si­da­to­rius ir an­ti­ok­si­dan­tas, leng­vi­na skaus­mus, gy­do reu­ma­tą, her­pe­są, he­pa­ti­tą, pa­de­da at­gau­ti jė­gas nu­sil­pu­siems nuo cuk­ri­nio dia­be­to, ate­ro­sklerozės, bron­chi­nės ast­mos, gy­do sun­kiai gy­jan­čias žaiz­das, va­lo krau­ją nuo tok­si­nų, pa­pil­dy­da­mas de­guo­ni­mi.

At­si­gau­na kiek­vie­nas or­ga­nas, ken­tė­jęs nuo de­guo­nies sty­giaus, to­dėl dings­ta šir­dies skaus­mai, ge­rė­ja mie­gas, mąs­ty­mas, re­ga ir klau­sa, nes ta ener­gi­ja, ku­ri bu­vo eik­vo­ja­ma tok­si­nams pa­ža­bo­ti, da­bar ati­ten­ka žmo­gui.

Kas yra ortomolekulinė medicina?

Ozo­no te­ra­pi­jos pro­ce­dū­ros ne­su­ke­lia aler­gi­nių re­ak­ci­jų, ne­tu­ri ša­lu­ti­nio po­vei­kio ir ga­li bū­ti pui­kiai de­ri­na­mos su įvai­riais me­di­ka­men­tais.

Gy­dy­mui pa­pras­tai rei­ka­lin­gas pro­ce­dū­rų kur­sas, ku­rio truk­mė pri­klau­so nuo diag­no­zės ir pa­cien­to būk­les, ta­čiau vi­sa­da tei­kia sta­bi­lų, il­ga­lai­kį svei­ki­mo efek­tą. Bet no­rė­tų­si la­biau iš­skir­ti dia­be­to li­go­nius. Ko­kį po­vei­kį jiems da­ro ozonas?

Puslapiai Lietuvos diabeto asociacijos kronika » m. Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos LDA pre­zi­den­tė V.

In­su­li­no ir ge­ria­mų­jų vais­tų do­zės ma­žė­ja iki 20—25 proc. Gy­dy­mo efek­tas trun­ka nuo 3 iki 6 mė­ne­sių, pas­kui vėl vis­kas kar­to­ja­ma, taip pa­lai­ko­ma sta­bi­liai ge­res­nė li­go­nio bū­se­na, ge­rė­ja gy­ve­ni­mo ko­ky­bė. Ozo­no te­ra­pi­ja veiks­min­ga, gy­dant sun­kias kom­pli­kuo­tas šios li­gos for­mas: dia­be­ti­nės pė­dos sin­dro­mą ir pū­lin­gą ne­kro­zę, be­veik du kar­tus palaikymas ligų prevencijos žaiz­dos va­ly­mą­si nuo pū­lių ir pa­de­da vys­ty­tis re­ge­ne­ra­ci­jai.

Dėl to iki 1,7 kar­to ma­žė­ja ga­lū­nių am­pu­ta­ci­jų in­va­li­du­mo ir mir­čių. Gy­dy­mo pa­grin­dą su­da­ro in­tra­ve­ni­nės ozo­nuo­to fi­zio­lo­gi­nio tir­pa­lo in­fu­zi­jos ar ozo­no de­guo­nies mi­ši­nio rek­ta­li­nės in­suf­lia­ci­jos. Esant ant­ri­nio imu­no­de­fi­ci­to po­žy­miams fu­run­ku­lio­zė, įvai­rūs už­de­gi­maipa­žeis­to­se vie­to­se ozo­no ir de­guo­nies mi­ši­nys įšvirkš­čia­mas po oda.

palaikymas ligų prevencijos tepalas kai uždegimas alkūnės sąnario

Juk su am­žiu­mi žmo­gaus or­ga­niz­mas pra­de­da jaus­ti chro­niš­ką de­guo­nies sty­gių, to­dėl trum­pė­ja at­min­tis, ma­žė­ja dar­bin­gu­mas. Tai­gi ozo­no te­ra­pi­ja pa­de­da jaus­tis vėl ener­gin­gam ir žva­liam. Ma­ry­tė Šal­ty­tė Žy­gi­man­tų g. VRM Me­di­ci­nos cen­tro pa­tal­po­se Tel. Kiek­vie­nais me­tais gvil­de­na­ma vis ki­ta te­ma. Šių me­tų te­ma — dia­be­to kon­tro­lės mo­ky­mas ir pro­fi­lak­ti­ka.

Melanoma — viena iš pavojingiausių odos vėžio formų Balandžio oji — Darbuotojų saugos ir sveikatos diena Dažnas iš mūsų darbe praleidžiame apie trečdalį savo laiko, jis svarbus ne tik kaip pajamų šaltinis, bet ir kaip socializacijos bei saviraiškos vieta.

Vil­niu­je ren­gi­niai pra­si­dė­jo Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos na­rių ei­se­na nuo Sei­mo rū­mų iki ar­ki­ka­ted­ros ba­zi­li­kos. Po ei­se­nos vy­ku­sio­je kon­fe­ren­ci­jo­je bu­vo ap­žvelg­ta ir Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos veik­la per 20 me­tų. Ge­rai pri­si­me­nu pir­mą­sias die­nas, pir­muo­sius aso­cia­ci­jos veik­los me­tus. Šian­die­nos aso­cia­ci­ja yra vi­siš­kai ki­ta, pa­si­kei­tė jos veik­la.

Da­bar­ti­nės jos va­do­vės Vi­dos Au­gus­ti­nie­nės dė­ka pa­vy­ko per­ženg­ti ša­lies ri­bas. Aso­cia­ci­jai at­si­vė­rė ne tik Eu­ro­pos ša­lių aka­de­mi­nės erd­vės.

Man su V. Au­gus­ti­nie­ne palaikymas ligų prevencijos da­ly­vau­ti kai ku­rių Eu­ro­pos or­ga­ni­za­ci­jų eks­per­tų pa­si­ta­ri­muo­se. ES or­ga­ni­za­ci­jo­se, tarp­tau­ti­nė­se kon­fe­ren­ci­jo­se Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jai at­sto­vau­ja­ma aukš­tu ly­giu.

Kada onkologinėmis ligomis sergantys Lietuvos pacientai sulauks europinio lygio gydymo?

An­ta­nas Nor­kus. Kon­fe­ren­ci­jo­je taip pat kal­bė­jo SAM atstovė G. Pau­laus­kienė, Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­­par­ta­men­to prie Socialinės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos, Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos, ki­tų val­džios ins­ti­tu­ci­jų, far­ma­ci­jos kom­pa­ni­jų at­sto­vai, aso­cia­ci­jos gar­bės na­riai ir kt.

Dau­ge­lis ak­cen­ta­vo, kad su dia­be­tu ga­li­ma gy­ven­ti il­gai. Me­di­kų pa­ste­bė­ji­mu, li­go­niai yra kaip nie­ka­da ap­rū­pin­ti pa­gal pa­sau­li­nį stan­dar­tą. Li­go­niui rei­kia at­sig­ręž­ti į sa­ve, da­ry­ti vis­ką, ką de­kla­ruo­ja ir re­ko­men­duo­ja aso­cia­ci­ja.

No­rint su­da­ry­ti są­ly­gas tin­ka­mai kon­sul­tuo­ti dia­be­tu ser­gan­čius pa­cien­tus, rei­kia skir­ti daug dau­giau lai­ko, o jo gy­dy­to­jas kol kas ne­tu­ri.

 1. Skausmas skausmas
 2. Sveikatos apsauga – Skuodo rajono savivaldybė
 3. Antakalnio poliklinika

Au­gus­ti­nie­nė ir Euro­pos dia­be­to mo­ky­to­jų fe­de­ra­ci­jos na­rė A. Da­ny­lie­nė pri­mi­nė, kad Lie­tu­vo­je yra 57 aso­cia­ci­jos klu­bai. Vie­nas iš pa­grin­di­nių jų už­da­vi­nių — kar­tu su me­di­kais or­ga­ni­zuo­ti dia­be­to kon­tro­lės mo­ky­mus, įvai­rias sto­vyk­las, palaikymas ligų prevencijos tiems, ku­riems ką tik diag­no­zuo­tas dia­be­tas.

To­dėl gy­dy­mo įstai­go­se prak­tiš­kai li­go­niai ne­mo­ko­mi. Pa­sau­li­nė dia­be­to die­na ei­ty­nė­mis, kon­fe­ren­ci­jo­mis, įvai­riais su­si­ti­ki­mais su dia­be­to klu­bo na­riais bei gy­dy­to­jais pa­mi­nė­ta ir ki­to­se mū­sų ša­lies vie­to­vė­se. Anykš­čiai Eisena Gedimino prospektu Anykš­čių dia­be­to klu­bas jun­gia dau­giau nei na­rių. Ne­ma­ža jų da­lis lap­kri­čio 14 die­ną su­si­rin­ko mies­to cen­tre, so­li­da­ri­zuo­da­mie­si su vi­so pa­sau­lio dia­be­to li­go­niais iš dau­giau nei palaikymas ligų prevencijos, kur mi­ni­ma Pa­sau­li­nė dia­be­to die­na.

Vė­liau su­si­rin­kę klu­bo na­riai ap­ta­rė su nau­jai iš­rink­tu klu­bo pir­mi­nin­ku Ma­ri­jo­nu Pri­bu­šaus­ku ak­tu­a­lias pro­ble­mas, nu­ma­tė ki­tų me­tų dar­bo gai­res. Pir­mi­nin­kas in­for­ma­vo, kad per me­tus nu­veik­ta ne­ma­žai — su­reng­ti trys se­mi­na­rai-mo­ky­mai, dau­giau nei ra­jo­no gy­ven­to­jų tu­rė­jo ga­li­my­bę pa­si­tik­rin­ti krau­ja­gys­lių pra­ei­na­mu­mą ir kau­lų tan­kį, tri­jose ra­jo­no mo­kyk­lo­se bu­vo įkur­ti dia­be­to kam­pe­liai. Ak­ty­viau­siems klu­bo na­riams bu­vo nu­pirk­ta vi­ta­mi­nų ir cuk­raus pa­kai­ta­lų.

Na­šiai dir­bo klu­bo val­dy­ba. Ji rin­ko­si kiek­vie­ną tre­čia­die­nį.

Sveikatos apsauga

Klu­bo na­riai ta­rė nuo­šir­dų ačiū gy­dy­to­jai Re­gi­nai Ar­laus­kie­nei ir se­se­lei Li­gi­tai už nuo­šir­du­mą ir vi­so­ke­rio­pą pa­lai­ky­mą, už pa­ta­ri­mus ir pa­gal­bą, be ku­rios dau­ge­liui bū­tų la­bai sun­ku su­si­gy­ven­ti su dia­be­tu. Di­džiau­sias dė­me­sys ir lė­šos, anot klu­bo va­do­vės La­ri­sos Ra­rov­ska­jos, tu­rė­tų bū­ti ski­ria­mas dia­be­to pro­fi­lak­ti­kai.

 • Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija - Mažos vertės pirkimai 5
 • Kaulai ant pirštų artrito
 • Dažniausiai užduodami klausimai apie legionierių ligą - ULAC
 • Ortomolekulinis gydymas Dukart Nobelio premijos laureatas molekulinis biologas Linusas Paulingas sukūrė terminą ortomolekulė, apibrėždamas smulkiai sureguliuotų medžiagų, pavyzdžiui, vitaminų, naudojimą ligų prevencijai ir gydymui.
 • Dažniausiai užduodami klausimai apie legionierių ligą Legioneliozė — tai ūminė infekcinė liga, kuriai būdingos dvi pagrindinės kliniškai ir epidemiologiškai susijusios ligos formos: pirmoji — legionierių liga, kuriai būdinga pneumonija legionelinė pneumonija ir antroji - Pontiako karštligė, pasižyminti lengvesne ūminės respiracinės ligos eiga be pneumonijos.
 • Užkrečiamųjų ligų prevencija - Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
 • Stuburo artrozė
 • Ligų profilaktika Lėtinių ligų problemų sprendimo ir sveiko senėjimo visais gyvenimo etapais skatinimo bendrieji veiksmai JA-CHRODIS : kaip kurti visapusiškas kovos su diabetu ir lėtinėmis ligomis strategijas

Klu­bas ir rei­ka­lin­gas pir­miau­siai dėl to, kad dia­be­tas ne­bū­tų toks skaus­min­gas, o šios lė­ti­nės ir ne­iš­gy­do­mos li­gos pli­ti­mą su­stab­dy­ti pa­sau­ly­je įma­no­ma tik ben­dro­mis pa­stan­go­mis. Bent du kar­tus per sa­vai­tę ant mū­sų sta­lo tu­ri bū­ti žu­vies, daž­nai val­gy­ki­me ru­pių palaikymas ligų prevencijos, pie­no pro­duk­tų, vai­sių, dar­žo­vių, lie­sos mė­sos triu­šie­nos, ver­šie­nos, paukš­tie­nos, žvė­rie­nosger­ki­me daug van­dens ir la­bai ri­bo­ki­me rie­ba­lus.

Sten­ki­mės, kad cho­les­te­ro­lis ne­vir­šy­tų lei­džia­mos nor­mos. La­bai svar­bu, kad ser­gan­tys cuk­ri­niu dia­be­tu, pa­gal sa­vo ga­li­my­bes ir gy­dy­to­jo re­ko­men­da­ci­jas, spor­tuo­tų: va­žiuo­tų dvi­ra­čiu, vaikš­čio­tų, lip­tų laip­tais, mankš­tin­tų­si na­muo­se ir pan.

 • KAS YRA ORTOMOLEKULINĖ MEDICINA? - APIE SVEIKATOS -
 • Sustaines skauda iš kepenų
 • Lietuvos diabeto asociacijos laikraštis "Diabetas" Nr. 69
 • Dėl dalyvavimo konferencijoje susisiekite su organizatoriais mob.
 • II tipo cukrinis diabetas 42 Fizinis aktyvumas veikia ir psichinę sveikatą: pakelia nuotaiką, mažina psichinę įtampą, gerina atmintį, protinę veiklą bei miego kokybę.
 • Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras - Ligų profilaktika
 • Regeneravimas kremzlės audinio yra
 • Tuberkuliozės profilaktika: Skiepai nuo tuberkuliozės - Lietuvoje nuo tuberkuliozės skiepijami naujagimiai dieną po gimimo; Asmeninė sergančiųjų higiena - plaučių tuberkulioze sergantis ligonis dėvi medicininę kaukę, kosėdamas vienkartine nosinaite prisidengia burną, nosį, nespjaudo ant grindų, dažnai plauna rankas ar naudoja rankų antiseptiką; Prevencijos ir saugumo priemonės sąlytį su ligoniu turėjusiems asmenims - rekomenduojama vengti ilgalaikio buvimo su sergančiuoju uždaroje patalpoje kambaryje, kabinete, klasėje ar pan.

Klu­bo va­do­vė pa­de­monst­ra­vo mankš­tos pra­ti­mų. Ka­dan­gi cuk­ri­nis dia­be­tas yra lė­ti­nė vi­so gy­ve­ni­mo li­ga, anot L.

Ra­rov­ska­jos, ją bū­ti­na ste­bė­ti ir kon­tro­liuo­ti. Nors dia­be­tas nė­ra in­fek­ci­nė li­ga, ji la­bai grei­tai plin­ta vi­sa­me pa­sau­ly­je.

palaikymas ligų prevencijos gerklės sąnarių ant pirštų

To­dėl lap­kri­čio oji, Pa­sau­li­nė dia­be­to die­na, yra pa­skelb­ta ir Jung­ti­nių Tau­tų die­na. Vi­sas pa­sau­lis kvie­čia vie­ny­tis prieš dia­be­tą. Mi­nint Pa­sau­li­nę dia­be­to die­ną, mė­ly­na spal­va bu­vo ap­švies­tos vals­ty­bės, jų sos­ti­nės, pa­tys aukš­čiau­si pa­sta­tai ir aikš­tės. Dia­be­to klu­bo pir­mi­nin­kė įsi­ti­ki­nu­si, kad šia li­ga ser­gan­čių pro­ble­mos bus tik­rai iš­girs­tos ta­da, kai žmo­nės su­si­vie­nys. Ne­nor­ma­lu, kad iki šiol nėra nacionalinės diabeto profilaktikos programos, nėra įteisintų slaugytojo diabetologo paslaugų įkainių.

Pir­mi­nin­kės ma­ny­mu, dia­be­to klu­bai tu­rė­tų bū­ti ju­ri­diš­kai įtei­sin­ti kaip or­ga­ni­za­ci­jos, dir­ban­čios pro­fi­lak­ti­nį, švie­čia­mą­jį dar­bą, ko­vo­jan­čios prieš dia­be­to pli­ti­mą. Va­do­vė su nuos­kau­da kal­bė­jo ir apie tai, kad Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė vi­siš­kai pa­mir­šo dia­be­to klu­bą ir ne­sky­rė nė li­to.

palaikymas ligų prevencijos skausmas riešo gydymui

Ak­ty­viau­siems klubo rėmėjams ji įtei­kė pa­dė­kos raš­tus. Svei­ka­tos vi­siems lin­kė­jo ir Pa­kruo­jo ra­jo­no me­ras Sau­lius Ge­giec­kas, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė A. Ja­siū­nie­nė ir So­cia­li­nės rū­py­bos sky­riaus ve­dė­ja D. Palaikymas ligų prevencijos, Pa­kruo­jo se­niū­no pa­va­duo­to­ja J.

O Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė Vi­da Au­gus­ti­nie­nė, be vi­sa ko, su­si­rin­ku­siems pra­ne­šė džiu­gią nau­jie­ną: į vie­ną­kart me­tuo­se Briu­se­ly­je vyks­tan­čią Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos Eu­ro­pos re­gio­no Ge­ne­ra­li­nę Asam­blė­ją vyks ir pa­kruo­jie­tė A.

Do­bi­lie­nė — kaip vie­no iš ak­ty­viau­siai dir­ban­čių ša­lies klu­bų va­do­vė. Klu­bo na­rių pa­dė­ką A. Do­bi­lie­nei ir ki­toms jai tal­ki­­nan­čioms mo­te­rims pa­reiš­kė J. Jis sake ne­su­pran­tąs tų žmonių, ku­rie vis dar ne­pri­si­ruo­šia sto­ti į klu­bą, nors ja­me ga­li­ma ras­ti vi­sa, ko rei­kia ser­gan­tiems to­kia li­ga.

Ba­y­er fir­mos Dia­be­to pa­da­li­nio va­do­vė Bal­ti­jos ša­lims Jū­ra­tė Va­lins­kai­tė ir­gi ne­ga­lė­jo at­si­ste­bė­ti į mi­nė­ji­mą su­si­rin­ku­sių žmo­nių su­si­tel­ki­mu ir ši­lu­ma, dėl to pri­si­pa­ži­no net pa­gal­vo­ju­si, kad vi­sa, kas jo­je yra ge­ro, at­si­ra­do iš pa­čius švie­siau­sius pri­si­mi­ni­mus jai pa­li­ku­sio bu­vi­mo ši­ta­me kraš­te.

Mat Kap­čiū­nuo­se gy­ve­no ir mo­ky­to­ja­vo jos mo­čiu­tė, ten už­au­go jos ma­ma. Klu­bas vi­siems sa­vo svei­kin­to­jams do­va­no­jo at­min­čiai an­ge­liu­kus ir pra­šė juos bran­gin­ti kaip ge­ru­mo ta­lis­ma­ną, ku­ris, anot pir­mi­nin­kės A.

Do­bi­lie­nės, vie­ną vai­ruo­to­ją tik­riau­siai ap­sau­go­jo nuo ne­lai­mės: per ava­ri­ją ne­nu­ken­tė­jo nei žmo­nės, nei ma­ši­na. Jie pa­svei­ki­no ren­gi­ny­je da­ly­va­vu­sius me­tų ju­bi­lia­tus.

Vie­nas iš ju­bi­lia­tų — me­tį pa­va­sa­rį šven­tęs Z. Kve­da­rie­nė, Jo­niškis "Diabeto" eisena Joniškyje Lap­kri­čio oji — Pa­sau­li­nė dia­be­to die­na.

palaikymas ligų prevencijos skausmas raiščių alkūnės sąnario

Tai in­su­li­no, pa­grin­di­nio vais­to, ža­bo­jan­čio šią li­gą, vie­no iš iš­ra­dė­jų Fre­de­ri­ko Ban­tin­go gi­mi­mo die­na. Ta dvi­gu­ba pro­ga klu­bo na­riai su­ren­gė vie­šas ei­ty­nes Jo­niš­kio mies­to cen­tru.

palaikymas ligų prevencijos geliai su skausmu raumenų ir sąnarių

Ei­se­nos prie­ky­je bu­vo ne­ša­mas gy­va­sis mė­ly­nas ra­tas, sim­bo­li­zuo­jan­tis gy­vy­bę palaikymas ligų prevencijos svei­ka­tą mė­ly­nas ra­tas reiš­kia, kad pa­sau­lio dia­be­to ben­druo­me­nė pri­va­lo vie­ny­tis, kad įveik­tų epi­de­mi­ją. Ei­se­nos da­ly­viai ran­ko­je ne­šė­si ir po mė­ly­nos spal­vos ba­lio­ną. Šiuo me­tu nė­ra I ti­po dia­be­to pro­fi­lak­ti­kos. Ap­lin­kos veiks­niai, ku­rie, ma­no­ma, iš­pro­vo­kuo­ja in­su­li­ną ga­mi­nan­čių ląs­te­lių iri­mą or­ga­niz­me, vis palaikymas ligų prevencijos ty­ri­nė­ja­mi.

II ti­po dia­be­to ga­li­ma iš­veng­ti, lai­kan­tis svei­kos gy­ven­se­nos prin­ci­pų, iš­lai­kant nor­ma­lų svo­rį ir pa­kan­ka­mai mankš­ti­nan­tis. Šian­dien Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos duo­me­ni­mis, dia­be­tu ser­ga apie mln.

Ne­si­i­mant jo­kių efek­ty­vių dia­be­to kon­tro­lės ir pre­ven­ci­jos pro­gra­mų, prog­no­zuo­ja­ma, kad me­tais šis skai­čius iš­augs iki mln. Be to, pri­min­ta, kad per įvai­rias ak­ci­jas klu­bas at­li­ko apie ty­ri­mų cuk­raus kie­kiui krau­jy­je nu­sta­ty­ti. Net čiai žmo­nių nu­sta­ty­tas dia­be­tas. Ap­žvelg­da­mi ju­bi­lie­ji­nių me­tų dar­bus, klu­bo na­riai pa­ger­bė Am­ži­ny­bėn iš­ke­lia­vu­sių klu­bo bi­čiu­lių at­mi­ni­mą.

Ke­lios de­šim­tys klu­bo na­rių žy­gia­vo nuo Sa­vi­val­dy­bės, mo­suo­da­mi ba­lio­nais ir pra­ei­viams da­ly­da­mi Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos laik­raš­čius. Klu­bas no­rė­jo at­kreip­ti mies­te­lė­nų dė­me­sį į šią pa­vo­jin­gą li­gą, ku­ria ser­gan­čių žmo­nių vis dau­gė­ja, o jos kom­pli­ka­ci­jos ga­li vi­siš­kai at­im­ti iš žmo­gaus ga­li­my­bę džiaug­tis gy­ve­ni­mu.

Lo­re­ta Rips­ky­tė Elek­trė­nai Lap­kri­čio 20 die­ną Elek­trė­nų dia­be­to klu­bas ser­gan­čius dia­be­tu, svei­kus ar be­si­do­min­čius šia klas­tin­ga li­ga pa­kvie­tė į Elek­trė­nų pa­grin­di­nę mo­kyk­lą pa­mi­nė­ti Pa­sau­li­nę dia­be­to die­ną.

Ren­gi­nį ve­dė Elek­trė­nų dia­be­to klu­bo pir­mi­nin­kas A. Jis pri­sta­tė slau­gy­to­ją dia­be­to­lo­gę Au­re­li­ją Ja­ko­čiū­nie­nę bei ki­tus ren­gi­nio sve­čius. Dia­be­to­lo­gė A. Ja­ko­čiū­nie­nė kal­bė­jo apie tai, kaip val­dy­ti dia­be­tą. Anot jos, dia­be­tu ser­gan­tys žmo­nės tu­rė­tų pri­si­min­ti, kad svar­būs trys da­ly­kai: mi­ty­ba, fi­zi­nis krū­vis ir vais­tai.

Remiantis naujausiais Tarptautinės diabeto federacijos duomenimis, m. Diabetas yra siejamas su didele individualia, socialine ir ekonomine našta. Visame Europos regione net 9 proc.

Politikos gairės identifikavo įvairių faktorių, kurie prisideda prie nacionalinių diabeto planų įgyvendinimo, tobulinimo ir tvarumo.