Gydymas bendros informacijos atskleidimo

Šaltiniai Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas Galioja nuo m. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu apie tai informuotas duomenų subjektas ir gautas jo sutikimas arba vadovaujantis galiojančių teisės aktų reikalavimais. Fizioklinikos surinkti asmens duomenys yra saugomi popierinėse rinkmenose sutartyse su Fizioklinika, kineziterapinėse kortelėse, vidiniuose apskaitos dokumentuose ir pan. Nors duomenų atskleidimas tokiais atvejais varžo jūsų privatų gyvenimą, privatumas bus pažeistas tik tuo atveju, jeigu šie veiksmai bus atlikti neteisėtai. Sveikatos duomenų saugojimo trukmę nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro m.

Šių kriterijų turinys formuojamas ne tik objektyviojo jų suvokimo, kaip tam tikrų definicijų, pagrindu, bet ir vertinamųjų jų elementų atskleidimu remiantis teismų praktika konkrečiose bylose. Bylose dėl neturtinės žalos atlyginimo, priteistino iš eismo įvykį sukėlusio asmens, kasacinis teismas sąžiningu, teisingu ir protingu atlyginimu laiko —8 Eur sumą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos m.

ASMENINĖS INFORMACIJOS NAUDOJIMAS

Šios svetainės turinys — išimtinė Draudėjų asociacijos nuosavybė, ginama tarptautines nuosavybės teises reglamentuojančių Lietuvos ir tarptautinių teisės aktų nuostatų. Svetainėse www. Asmuo, jei tai įmanoma, prie pranešimo prideda rašytinius ar kitus turimus duomenis apie pažeidimą. STT, prokuratūra ar kita ikiteisminio tyrimo įstaiga užtikrins valstybės tarnautojo asmens duomenų konfidencialumą ar anonimiškumą.

APIE DRAUDIMO RŪŠIS

Asmens duomenų konfidencialumas užtikrinamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis. Konfidencialumas — įstaigų ir kitų subjektų bei jų darbuotojų, valstybės tarnautojų ar pareigūnų veiklos principas, kuriuo užtikrinama, kad informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens duomenys ir kita jį tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti leidžianti informacija tvarkomi tik darbo ar tarnybos funkcijų atlikimo tikslais ir kad ši informacija neatskleidžiama tretiesiems asmenims, išskyrus tam tikrus nustatytus atvejus.

gydymas bendros informacijos atskleidimo

Pavyzdžiui, tokie atvejai gali būti, kai to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą, arba asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją. Pagal Pranešėjų apsaugos įstatymo 9 straipsnį kiekviena įstaiga ir asmuo, kuris gauna ar nagrinėja informaciją apie pažeidimą, privalo užtikrinti asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, konfidencialumą.

Pranešėjo duomenys, leidžiantys nustatyti jo tapatybę, gali būti pateikti tik tam asmeniui arba institucijai, kurie nagrinėja informaciją apie pažeidimą. Anonimiškumo ir dalinio anonimiškumo institutai įtvirtinti Baudžiamojo proceso kodekse ir gali būti taikomi prokuroro ar ikiteisminio tyrimo pareigūno nutarimu esant šio kodekso nustatytiems pagrindams.

gydymas bendros informacijos atskleidimo

Nukentėjusiojo ir liudytojo, kuriems taikomas anonimiškumas, tapatybę nurodantys duomenys, įforminti ir įslaptinti Baudžiamojo proceso kodekse nustatyta tvarka, sudaro valstybės paslaptį ir susipažinti su tokiais duomenimis turi teisę tik byloje dalyvaujantis prokuroras, ikiteisminio tyrimo pareigūnas ir teisėjas.

Slapukai įrašomi į įrenginį pirmą kartą apsilankius Svetainėje ir vėliau naudojami to paties įrenginio identifikavimui, taip palengvindami Jūsų prieigą prie Svetainės bei joje pateikiamos informacijos.

gydymas bendros informacijos atskleidimo

Naudodamiesi Svetaine, Jūs sutinkate su šiomis slapukų naudojimo taisyklėmis. Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti Jūsų naršymo spartą, apriboti tam tikrų Svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie Svetainės.

Įmonė gali rinkti ir panaudoti Jūsų asmens duomenis pavyzdžiui, vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei kitą Svetainės registracijos formose nurodytą informaciją savo paslaugų teikimui, vidinių ataskaitų bei tiesioginės rinkodaros tikslais.

gydymas bendros informacijos atskleidimo

Kai kurie Jūsų asmens duomenys gali būti naudojami siekiant geriau pritaikyti Svetainės turinį Jūsų poreikiams. Naudodama Jūsų asmens duomenis, Įmonė turi teisę juos pateikti trečiosioms šalims tik konkrečios paslaugos teikimo tikslu.

Esant ūmiam sveikatos sutrikimui taip pat galima kreiptis bendrosios pagalbos numeriu.

Tuo atveju jeigu pacientas sutikime nenurodo informacijos teikimo masto laikoma kad, sutikime nurodytam asmeniui jo prašymu gali būti pateikta bet kokia Klinikos turima Informacija apie pacientą; 2. Sutikime taip pat rekomenduojama nurodyti informacijos suteikimo pagrindas pvz. Informacija apie pacientą šiame Apraše nurodytomis sąlygomis gali būti teikiama šiems asmenims: 3.

Po paciento mirties teisę gauti Informaciją apie pacientą turi paciento įpėdiniai.

gydymas bendros informacijos atskleidimo

Prašymus suinteresuoti asmenys gali pateikti: 3. Jeigu pareiškėjas pageidauja gauti dokumentus el. Šiame apraše nurodytais atvejais ir tvarka Informaciją apie pacientą pačiam pacientui ir kitiems ją turintiems teise gauti asmenims Klinika teikia neatlygintinai. Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, sveikatos priežiūros įstaigoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo.

Klinika pacientui pateikia jo medicinos dokumentų kopijas ar bet kokią kitą Klinikos turimą Informaciją apie pacientą, nurodytą paciento prašyme, įskaitant diagnozės ir gydymo aprašymus.

Fresh articles

Paciento prašymas turi būti pateiktas raštu, išskyrus prašymą dėl paciento medicinos dokumentų kopijų išdavimo, kuris gali būti pateiktas Klinikos registratūroje žodžiu. Pacientas prašymą Klinikai gali pateikti ir elektroniniu paštu info ficlinica. Pacientas kartu su prašymu Klinikai pateikia Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, pacientas pateikia Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento nuorašą, patvirtintą notaro arba advokato.

gydymas bendros informacijos atskleidimo

Klinika atsisako teikti informaciją pacientui, kai: 4. Klinika tinkamai negali nustatyti paciento tapatybės, kai jis kreipėsi el. Atstovui jo rašytiniu prašymu pateikiama visa Klinikos turima Informacija apie pacientą, tačiau tik tokia apimtimi, kuri neviršija jo įgaliojimų, įtvirtintų atstovavimo pagrindą nustatančiame dokumente.