Traumes rėminės konstrukcijos sąnario. Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Pagrindinis PB adresatas tikrąja pavarde niekur nepavadintas jis įvardijamas tik pravardiniu asmenvardžiu Gumbinner Gumbiniškis 12 , padarytu iš vietovardžio Gumbinnen: Gumbinner PB 3 18, 4 5,16,23,26 27, 6 14, 9 2 3, 21 17, , Gumbinners PB 3 12,14, Gumb. Smertéln Ron padare. Perkūno pastaba dėl jungtuko jeib turėjo parodyti, kad Mörlinas ir jo sekėjas Šulcas nesilaiko dar vieno iš deklaruotų principų: vartoti tik bendriausius, 24 Acta Linguistica Lithuanica LXXII 25 Leksikologijos pradmenys Jokūbo Perkūno traktate Wohlgegründetes Bedenken über die ins Litauische übersetzten zehn Fabeln Aesopi und derselben passionierte Zuschrift žinomiausius žodžius, suprantamus visame krašte.

Deutsches Gewässernamenbuch. Perkūnas, analizuodamas Ezopo pasakėčių vertėjo gebėjimą praktiškai taikyti Michaelio Mörlino traktate Principium primarium in lingva Lithvanica deklaruotus kalbos vartojimo ir norminimo principus, daugiausia dėmesio skyrė leksikai. Perkūno tyrimas labiau rėmėsi praktiniu empiriniu lygmeniu kalbos duomenų rinkimu, vertinimu ir teikimu, o ne teoriniais apibendrinimais ir griežtų sprendimų priėmimu.

gydymas artrozės po kaulų lūžių

Siūlydamas variantą, Perkūnas rėmėsi tiek kiekybiniu kriterijumi labiau paplitusia vartosena, tiek kokybiniu sąvokas geriausiai atitinkančia raiška. While analysing the skills of the translator of the Aesop s fables Die Fabuln Aesopi to practically apply the principles of language use and standardization declared in Die Fabeln Aesopi Michaeli Mörlin s tractate Principium primarium in lingva Lithvanica Jokūbas Perkūnas paid great attention to lexis.

The research of Perkūnas referred to practical empirical level, i. Even though Perkūnas paid less attention to theoretical consideration of lexis norms than Mörlin, however, the corrected and commented words and word junctions of Aesop s fables demonstrate the way he perceived issues which are analysed by lexicology polysemy, homographs, synonymy, lexical and grammatical valency, loan words and phraseology.

Acta Linguistica Lithuanica - PDF Free Download

By offering his variant Perkūnas referred to both: quantitative criterion i. Šios knygos parengtos viena po kitos: dvi pìrmosios išleistos metais Karaliaučiuje, paskutinė Leipzige ir Frankfurte.

trina ne skausmai sąnarių ir apatinės nugaros

Kai diskusijos, prasidėjusios apie uosius, įsisiūbavo, Mörlinas paskelbė lietuvių kalbos norminimo principus ir kvietė kunigus juos svarstyti. Šulcas turėjo tikslą parodyti, kaip jie gali būti realizuojami praktiškai pagal Mörlino iškeltus principus išvertė dešimt pasakėčių. Perkūnas, įvertinęs Mörlino teorinį ir Šulco praktinį darbą, analizės rezultatus išdėstė traktate.

Journal articles: 'Optička koherentna tomografija' – Grafiati

Pasakėčių vertėju ir EP pratamės autoriumi Perkūnas laikė ne Šulcą, bet Mörliną ir diskutavo daugiausia su jo traktate išdėstytais teiginiais. Perkūnas siekė paveikti ir įveikti pirmiausia Mörliną, kritikavusį Mažojoje Lietuvoje gimusius ir lietuviškose parapijose dirbusius kunigus.

 - Если лифт обесточен, я отключу «ТРАНСТЕКСТ» и восстановлю подачу тока в лифт.

Pagrindinis PB adresatas tikrąja pavarde niekur nepavadintas jis įvardijamas tik pravardiniu asmenvardžiu Gumbinner Gumbiniškis 12padarytu iš traumes rėminės konstrukcijos sąnario Gumbinnen: Gumbinner PB 3 18, 4 5,16,23,26 27, 6 14, 9 2 3, 21 17,Gumbinners PB 3 12,14, Gumb.

PB 23 1 pridedant dar ir Herr Ponas. Mörlino traktatas PB minimas traumes rėminės konstrukcijos sąnario kartų: Princip. PB ; In Princip.

Acta Linguistica Lithuanica - PDF Free Download

Šulco ir Mörlino bendradarbiavimas ir pastarojo įtaka yra neabejotina. Šulcui padėjo Gumbinės lietuviai, vadinasi, jis vertė viešėdamas pas Mörliną Gumbinėje ir tik šis galėjo parinkti jam lietuviškai gerai mokančių parapijiečių apie vertimo autorystės klausimą ir lingvistines bendraautorystės prielaidas žr.

  1. Rankos kairiojo peties sąnarių
  2. Journal articles: 'Optička koherentna tomografija' – Grafiati

Aleknavičienė, Schiller 4. Perkūno traktatas išėjo paskutinis, todėl traumes rėminės konstrukcijos sąnario dėl polemikos raidą liudijančių ir jos turinį apibendrinančių teiginių. Be to, jis parodo Mörlino priešininkų poziciją, kuri būdavo rekonstruojama tik iš antrinių šaltinių, daugiausia kalbinių Pilypo Ruigio Philipp Ruhig, veikalų: rankraštinės Meletemostoliau RgM ir spausdinto Betrachtung der litauischen Sprache in ihrem Ursprunge, Wesen und Eigenschaften Lietuvių kalbos kilmės, būdo ir savybių tyrinėjimas,toliau RgB.

Iki ųjų istoriografinėje ir bibliografinėje lietuvių literatūroje nebuvo užfiksuotas nei traktato pavadinimas, nei leidimo metai. Radus traktatą, ėmė aiškėti Perkūno bei jo šalininkų teiginiai kalbos vartojimo klausimais, polemikos dalyvių tarpusavio sąveika ir tikslai Aleknavičienė, Schiller 15 Abu traktatai parašyti vokiškai su intarpais lotynų ir lietuvių, retkarčiais ir graikų kalba.

Bemaž pusė EP teksto taip pat vokiška: tai Šulco pratarmė, eiliuota Ruigio dedikacija vertėjui, pasakėčių komentarai ir klaidų atitaisymas.

Acta Linguistica Lithuanica

Intarpai kitomis kalbomis vokiškame EP tekste, skirtingai negu traktatuose, reti, bet lietuviškų žodžių formų EP daugiausia apie PB yra apieo MP apie lietuviškų žodžių formų. Atitinkamai ir mokslinis traktato pažinimas galimas dviem lygmenimis empiriniu ir teoriniu, o tyrimo rezultatai gali būti panaudoti tiek mokslo tiriamiesiems, tiek taikomiesiems darbams.

Leksikologijos uždaviniu laikomas žodžių kaip kalbos sistemos ir kalbėjimo veiklos vienetų tyrimas: jų reikšmių, tarpusavio santykių, kilmės, raidos aiškinimas, žodžių santykių su juos vartojančios visuomenės poreikiais ir tikslais nustatymas Jakaitienė : 8; Lutzeier 7 8; Römer, Matzke : 2 7. Pìrmosios lietuvių kalbos gramatikos nei leksikai, nei jos norminimui dėmesio gerklės sąnarių pėdos plokščio neskyrė.

artritas iš pleceluchean sustava

Šiek tiek duomenų galima rasti tik sintaksės skyriuose, kur rašoma apie žodžių junginius ir derinimą atkreipiant dėmesį į skirtumus nuo lotynų ir vokiečių kalbos, pateikiant iliustracinių pavyzdžių. Žinoma, neverta tikėtis bent kiek nuoseklesnės sistemos ir Perkūno traktate, tačiau kai kurie jo vartojami terminai ir teiginiai liudija lingvistinės minties užuomazgas m.

Šulcas buvo tik baigęs Karaliaučiaus universitetą, dar tik kandidatas į kunigus. Mörlinas buvo gerokai vyresnis, Gumbinėje išdirbęs 34 metus, parašęs bent porą traktatų apie lietuvių kalbos vartojimą ir skatinęs diskusijas kalbos klausimais.

Šio straipsnio tikslas nustatyti, kaip Perkūnas suvokė klausimus, kuriuos dabar tiria leksikologija.

artrito rankas rankas

Tai dabartinės leksinės semantikos vienos iš leksikologijos šakų tyrimo objektas. Kritikuodamas EP pasakėčios Vilkas ir gervė moralo vertimą, kuriame gėdijamas tas, kuris nepadėkoja jį išgelbėjusiam žmogui plg.

Acta Linguistica Lithuanica

Iſźlaikyts ſawo Iſźlaikytojui. Diaw s mane iſź tu Bedû iſźgane. Į savo komentarą Perkūnas įtraukė, jo nuomone, nevykusį išganytojo kildinimą iš išganyti, girdėtą iš vieno neįvardyto asmens.

Kaip liudija to neįvardyto asmens duota jo sąsaja su iſźganam Piewas, žodį išganyti šis supratęs tik kaip leisti ganomiems gyvuliams išėsti, išminti javus, pievą plg. LKŽe s.